ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มกราคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2562 7 มกราคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 8 มกราคม 2562 12 มกราคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2562 12 มกราคม 2562
ช่วงสอบกลางภาค 9 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงสอบปลายภาค 8 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 8 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
วันปิดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0604 seconds 3.89MB |