เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 5 – 9 ส.ค. 2013 ( 2013-08-08 15:49:13 )
2. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเขียนหนังสือทางวิชาการแก่อาจารย์และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ( 2013-06-21 09:24:15 )
3. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ: โรคจากสารพิษและการป้องกัน ปี 2556 ในหัวข้อ การป้องกันอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพจากสารเคมี ( 2013-06-21 09:23:41 )
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการรียนการสอนแบบบูรณาการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และอัตตลักษณ์ของวิทยาลัยคาดว่าจะเลื่อนเป็นวันที่ ๑๖-๑๗ และ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ( 2013-04-30 15:15:18 )
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดอบรมโครงการการคิดอย่างเป็นระบบ ( 2010-07-13 14:44:53 )

หน้า: [1] ทั้งหมด: 5 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48